Gå till framsidan
Old Tablers Sweden
About Old Tablers Sweden
 

Om Old Tablers
Old Tablers Sverige, som är en del av 41 International, är en organisation för tidigare medlemmar av Round Table Sverige som blivit Past Members (PM). För en medlemsavgift på för närvarande 500 kronor (16/17) skapas unika möjligheter för medlemmar i Old Tablers att vara mer eller mindre aktiva. Skillnaden mellan Past Member (PM) och Old Tabler (OT) är att alla RT-bröder blir PM då man fyller 40. OT blir man om man aktivt väljer att vara medlem i OTS.

 

Medlemskapet i OTS är individuellt och beviljas medlemmar som av åldersskäl lämnat föreningen Round Table Sverige eller någon nationell Round Table förening som tillhör Round Table International. Inbetald medlemsavgift är ett krav för att betraktas som fullvärdig medlem. Medlemmar i OTS kan även organisera sig i lokala OT-klubbar.  För att en klubb skall kunna kalla sig OT klubb skall samtliga medlemmar dels uppfylla kraven på medlemskap enligt ovan, dels också vara betalande medlemmar i OTS. Förslag till klubbstadgar finns att tillgå på vår hemsida. 

Årsavgiften betalas till Old Tablers pg 72 97 82-3 med namn och ev klubbnummer som meddelande. Om du är född 1961 eller tidigare finns du inte med per automatik i vår databas varför du måste registrera dig. Registreringen gör du på webbsajten där en tydlig instruktion finns hur det går till.

Som medlem i Old Tablers Sverige får du bland annat:

 • som tidigare verksam inom Round Table Sverige att även fortsatt vara aktiv i en nationell organisation
 • även fortsatt ha full tillgång till såväl nationella som internationella nätverket (41 International) av vänner inom organisationerna
 • att få tillgång till Old Tablers reselotterier
 • som ”gamling” även fortsatt få Merlin hem i brevlådan
 • att kunna påverka och driva utvecklingen inom Old Tablers, inte minst på de arrangemang som anordnas, förutom RM bland annat Route41, HYM, Grosshandlarlunchen, skidor i Vemdalen och OT-Golf i Höllviken.
 • hålla dig uppdaterad med Old Tablers digitala nyhetsbrev
 • följa tablingen på www.oldtablers.org där du hittar information, kan skriva inlägg likväl som kommentera andras inlägg och du har tillgång till alla medlemmar inom Old Tablers Sverige och Round Table Sverige via on-line matrikeln.
 • tillgång till kansli med diverse klädesplagg, pins och andra prylar. 
 • utöver ovanstående ställer sig också Old Tablers positiva till charity, där grunden vilar i det frivilliga initiativet. Old Tablers Sveriges huvudsakliga charityprojekt är detsamma som Round Table Sverige vid var tid beslutat om som sitt.

Vår förhoppning är att du vill bli medlem i OTS och aktivt delta i utvecklingen av verksamheten och fortsätta med din tabling!

Huvudstyrelsen i OTSOm Round Table

Louis Marchesi - Grundaren av Round Table (1898-1968)Round Table är en ideell, opolitisk förening där människors villkor och utveckling sätts i centrum. Round Table grundades i England 1927 av Louis Marchesi, en 28-årig rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han upplevde att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro. Han kände sig ensam i sin åldersklass och att det var svårt att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke. Han saknade även den naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Därför beslutade Louis Marchesi att bilda en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen.

Den 14 mars 1927 stiftade han den första klubben i Norwich och från de brittiska öarna spred sig Round Table vidare till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Idag består Round Table Sverige av 152 klubbar och drygt 2.300 medlemmar. Internationellt består Round Table av drygt 2.700 klubbar, mer än 45.000 medlemmar i 51 stycken länder!

Namnet Round Table kommer från myten om kung Artur och hans riddare. I rådslag satt de vid ett stort ekbord. Detta var runt för att ingen skulle känna sig förmer än de andre. Alla RT-logos över världen utgår från samma runda symbol. Designen har hämtats från det bord som är upphängt på en vägg i stora salen i slottet i engelska Winchester, alldeles intill Winchester Cathedral.Organisationens syfte

Round Table Sverige (RTS) är en ideell sammanslutning med syfte att:
 • främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden.
 • ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter.
 • understödja fritt och engagerat meningsutbyte.
 • stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet.
 • även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag, via företagsbesök eller annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

Motto
Round Table Sveriges motto är
Adopt-Adapt-Improve (Upptaga-Anpassa-Förbättra)


Round Table Sverige

RTS utgör den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round Table International, med 51 medlemsländer. Round Table Sverige har drygt 2.300 medlemmar från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. RT 1 i Helsingborg chartrades den 30 december 1943 och en riksorganisation med 6 klubbar bildades 1947. Idag finns RT-klubbar i de flesta av våra små och medelstora städer och samhällen. Sammanlagt är de idag 152 stycken, numrerade i ordning sedan starten 1943.

Huvudstyrelsen
Huvudstyrelsen består av presidiet tillsammans med de tolv distriktens respektive ordförande. Presidiemedlemmarna i RTS styrelse väljs varje år vid Riksmötet i maj/juni. Riksmötet ansvarar även för beslut om stadgar, budget, med mera. Presidiet består av riksordförande (RO), vice riksordförande (VRO), rikssekreterare (RS), rikskassör (RK) och en International Relations Officer (IRO) som fungerar som internationell kontaktman.
Huvudstyrelsen sammanträder i samband med Riksmötet och vid tre andra tillfällen under RT-året. Vid ett av dessa tre tillfällen träffas samtliga huvudstyrelser som verkar i de nordiska länderna. Detta gör man för att utvidga det nordiska RT-samarbetet på olika fronter.
Vid sidan av dessa poster finns fyra befattningshavare som väljs på ett eller två år av huvudstyrelsen. Dessa består av Merlinredaktör som svarar för medlemsmagasinet Merlin med 5 nummer per år, rikswebbmaster som svarar för vår officiella och interna webbsajt, kanslist som hanterar alla profilprodukter och svarar för webbshop och direktförsäljning, samt en Public Relations Officer (PRO) som ansvarar för intern och extern PR samt grafisk profil.

12 distrikt
RTS är indelat i 12 distrikt som varje verksamhetsår håller distriktsmöte (DM). Inom varje distrikt väljer klubbarna under mars månad en distriktsordförande (DO) för följande verksamhetsår. Dessa tolv DO bildar huvudstyrelsen (HS) för RTS, tillsammans med RTS presidium. Denna organisationsform gör att de 12 distriktsordförandena utgör en naturlig länk mellan huvudstyrelsen och de individuella klubbarna.
Ett riksomfattande ordförandemöte (ROM) genomförs sedan 1989 varje år under en weekend i augusti månad. Samtliga klubbordförande kallas till en så kallad ”kick off” innehållande såväl information som ordförandeutbildning.

152 RT-klubbar
De svenska RT-klubbarna har mellan 12 och 25 medlemmar. Män mellan 22 och 40 år som anammar, stödjer och aktivt verkar för Round Tables idéer kan väljas in som medlemmar. Varje klubb väljer en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Valet äger rum varje år vid ett valmöte före den 15 april. De flesta klubbar väljer också en internationell kontaktman för att upprätthålla och stödja internationellt utbyte. En enskild medlem får inte sitta i klubbstyrelsen mer än två år i följd. Efter två år måste han avstå från styrelseposter i minst ett år. Ingen medlem får vara ordförande mer än ett år i samma klubb. Dessa regler avser att aktivera samtliga medlemmar och att sprida ansvaret inom klubben.Klubblivet

Medlemmar & möten
Medlem i Round Table kan den man vara som fyllt 22 år men ej är över 40 år. Alla medlemmar har en gång startat som gäst. Samtliga RT-medlemmar besitter möjligheten att medtaga gäster på ordinarie klubbmöten. Möten äger rum var fjortonde dag mellan september och maj, med undantag för jul och påskhelger. Under företrädesvis sommarhalvåret deltar många RT-klubbar och individuella medlemmar i internationella utbyten, till exempel europeiska nummerklubbsmöten. De ordinarie mötenas innehåll varierar. Typiska inslag är företagsbesök, föredrag av gästtalare, idrottsliga aktiviteter eller enkla klubbmöten där kamratskap sitter i högsätet. Den obligatoriska delen av dessa möten utgörs av ”3 minuter”, där någon medlem talar i högst tre minuter kring ett ämne som han själv valt och som ligger honom varmt om hjärtat.

Internationell verksamhet & charity
RTS är medlem i Round Table International. I januari 1990 chartrades den första RT-klubben i Östeuropa, RT 1 Tallin, Estland. Därefter har klubbar i Ungern, Polen, Rumänien och Lettland chartrats. Idag finns 51 medlemsländer i Round Table International.
Genom den närhet och stora utbyte som finns såväl nationellt som internationellt är charityverksamhet en mycket viktig del inom Round Table. Klubbar driver egna projekt inom eller utanför landets gränser och på riksnivå samarbetar vi med stiftelsen ”Min Stora Dag”. Exempel på RT:s styrka är den omedelbara, massiva och världsomfattande insamling som genomfördes i samband med Tsunami-katastrofen, med organiserad hjälp på plats via medlemmar i drabbade eller angränsande länder. Ett engagemang som fortsätter än idag med konkreta hjälpinsatser i samband med återuppbyggandet.
Genom fortsatt arbete nationellt och internationellt för Round Tables syften, kan vi förhoppningsvis bidra till att skapa en bättre och fredligare värld för oss själva och för våra barn i framtiden.Name 
Password 
 
Hämta Ditt login här »

OTS | Klubb |


Copyright © 2009-2019 Old Tablers Sweden
For questions regarding this website please contact the .
Viewed 22 159 times